Adatvédelmi nyilatkozat

1. Jelen nyilatkozat célja:

A Gyógytornászom.hu Kft. (székhely: 1027 Budapest Vitéz u. 9., a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak és követelményrendszernek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak (lásd: http://www.naih.hu/index.html),valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) elvárásainak.

Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosíthatja, azonban erről mindenkor kellő időben értesíti az érintetteket.

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és ügyfelei személyes adatainak védelmét, így ügyfelei személyes adatait mindenkor bizalmasan és a lehető legmagasabb fokú körültekintéssel kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsoltban felmerülő esetleges kérdéseket a lenti internetes elérhetőségein tud fogadni, valamint kijelenti, hogy adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a https://www.gyogytornaszom.hu/adatvedelmi-nyilatkozat internetes elérhetőségen keresztül.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az esetleges személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 2. Adatkezelő adatai és tevékenysége:

Az adatkezelő személye: Gyógytornászom.hu Kft.
Teljes neve: Gyógytornászom.hu Kft.
Székhelye: 1027 Budapest Vitéz u. 9.
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék 01-09-325206
Adószáma: 26343622-1-41
Honlap címe: https://www.gyogytornaszom.hu
E-mail címe: rendelo@gyogytornaszom.hu
Telefonszáma: +36 30 50 50 50 3

Adatvédelmi felelős: A GDPR rendelet alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az ügyfelek rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatkezelő weboldalán a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az Adatkezelő weboldalán található visszahívás kérés és/vagy időpontfoglalás személyes, telefonos vagy Adatkezelő honlapján keresztül történő elvégzésével a Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot kifejezetten elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait az adatkezelő a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. Amennyiben a visszahívás során nem történik foglalás, az adatkezelő a visszahívás kérés keretében megadott adatokat 30 napon belül törli. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az Adatkezelő számára történő adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

3. Fogalom meghatározások, definíciók:

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatok köreAz adatkezelés célja, időtartamaAz adatkezelés jogalapja
Viselt név (házassági név), születési név, családi állapot, lakcím, anyja születési neve, születési hely, születési idő, e-mail cím, telefon, személyi igazolvány és lakcímkártya száma, TB kártya száma, adóazonosító jel, bankszámla szám, állampolgárság, (egyéni vállalkozók esetén EV nyilv. száma, székhely, képviselő neve), munkába lépés kezdő és befejező időpontja, munkakör, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolata, fénykép, önéletrajz, munkabér összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok, a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága, a munkaviszony megszűnésének módja, indokai   Álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatainak kezelése esetében az alábbi személyes adatok kezelhetők: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).Adatkezelő munkatársainak, alkalmazottainak, egyéni vállalkozó alvállalkozóinak a feladatuk ellátásához a vonatkozó jogszabályok által feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése, munkaviszony/egyéb jogviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése, és annak megszüntetése.   A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, az adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.   A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony/egyéb jogviszony megszűnését követő 3 év.   Álláspályázatra jelentkező munkavállalók esetében a személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, esetleges munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.   Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig tart. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) és b) pont; Info.tv. 5. § (1) bek. b) és c) pont
Hírlevél küldő szolgáltatás (Név, email cím)   Számlázás: számlázási adatok, ügyintézők elérhetősége (telefon, email cím)   Levelezési rendszer: név, email címAdatkezelő vevőinek az adatkezelő nyilvántartásához és a vonatkozó jogszabályok által feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, illetve üzleti kapcsolattartás céljából. Hírlevél szolgáltatás esetében hírlevél, illetve reklámanyag küldése.   Jogalapja az érintett hozzájárulása. A hírlevélről az érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói/alvállalkozói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói/alvállalkozói, és adatfeldolgozói.   A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, hírlevél szolgáltatás nyújtása esetében a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig.GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) és b) pont; Info.tv. 5. § (1) bek. b) és c) pont
Visszahívás kérés során megadandó személyes adatok a https://www.gyogytornaszom.hu/online-gyogytorna/ weboldalon az alábbiak: névtelefonszámegészségügyi panasz     Időpontfoglalás során megadandó személyes adatok a https://www.gyogytornaszom.hu/online-gyogytorna/ weboldalon az alábbiak: vezetéknév, keresztnévemail címtelefonszámmegjegyzés  Adatkezelő célja: kapcsolatfelvétel, a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, tájékoztatás nyújtása adatkezelő szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, esetleges akcióiról.   Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.   A személyes adatok címzettjei: adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói/alvállalkozói, adatfeldolgozóként az esetleges tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói/alvállalkozói.   A személyes adatok tárolásának időtartama: amennyiben a visszahívás keretében nem történik foglalás, az adatok 30 napon belül törlésre kerülnek, egyéb esetben foglalás esetén a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig tart.GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) és b) pont; Info.tv. 5. § (1) bek. b) és c) pont
Kamerarendszer használata során a kezelt személyes adatok köre: arcmás, mozgóképes felvételen rögzített egyéb adatok.  Az Adatkezelő célja: adatkezelő telephelyén a személy- és vagyonbiztonság biztosítása.   Az érintettek köre: adatkezelő telephelyének látogatói (ügyfelek, leendő ügyfelek, munkavállalók, megbízottak)   Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő személy- és vagyonbiztonsága fenntartásához fűződő jogos érdeke.   Az adatkezelés időtartama: 30 nap   A kamerás megfigyelést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.   A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a telephelyen, a helyszínen kaphat.GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. d) pont; Info.tv. 5. § (1) bek. c) pont

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, cookie-k:

Adatkezelő számára a Meta, a Google, adatkezelő tárhely szolgáltatója (Websupport Magyarország Kft.), online foglalási rendszere (Salonic International Kft.), könyvelője (Új-Szigno Négyek Kft.), valamint számlázóprogramja (Billingo Technologies Zrt.) mint harmadik személyek adatfeldolgozást nyújtanak a felhasználói élmény javítása, továbbá adatkezelő és ügyfelei igényeinek kiszolgálása céljából. Adatkezelő ennek érdekében az érintettek beleegyezésével az érintettek fentiekben rögzített személyes adatait továbbítja ezen harmadik személyek felé.

Adatkezelő kijelenti, hogy honlapján kis adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) használ, melyek a magasabb szintű, minőségibb felhasználói élményt szolgálják információkat gyűjtve a látogatókról és eszközeikről, megjegyezve a látogatók egyéni beállításait.

Adatkezelő a honlapján a Meta, a Google Analytics, mint harmadik felek sütijeit alkalmazza. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

Adatkezelő kijelenti, hogy mind a Google, mind pedig a Meta, mint adatfeldolgozók kötelesek betartani a mindenkor hatályos nemzeti és uniós jogszabályokat, valamint uniós jogi aktusokat.

Amennyiben adatkezelő jogtalan adatfelhasználást érzékel, először azonnal panasszal él fenti adatfeldolgozók irányába, ennek eredménytelensége esetén pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azonnali segítségét kéri.

Az adatfeldolgozók részletes adatai:

1. név: Google Inc.

székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

adatfeldolgozás célja: személyre szabott hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése

adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

2. név: Meta, Platforms Inc.

székhely: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.

adatfeldolgozás célja: személyre szabott hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése

adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

3. Tárhely szolgáltató:

név: Websupport Magyarország Kft.

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás nyújtása, felhasználói élmény növelése

adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, felhasználók neve, email címe, telefonszáma

4. Online foglalási rendszer szolgáltató:

név: Salonic International Kft.

székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. 3.em. 1. (Kapucsengő: 5)

adatfeldolgozás célja: online foglalás biztosítása, felhasználói élmény növelése

adatfeldolgozással érintett adatok köre: foglalást igénybevevő felhasználók vezeték- ill. keresztneve, email címe, telefonszáma, megjegyzés (panasz)

5. Könyvelő:

név: Új-Szigno Négyek Kft.

székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 22. B. ép. 9. em. 3. ajtó

adatfeldolgozás célja: adatkezelő törvényi kötelezettségének (adóbevallás) való megfelelés elősegítése

adatfeldolgozással érintett adatok köre: vevők-szállítók neve, címe, megrendelés adatai

6. Számlázóprogram szolgáltató:

név: Billingo Technologies Zrt.

székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

adatfeldolgozás célja: adatkezelő törvényi kötelezettségének (számlaadás) való megfelelés elősegítése

adatfeldolgozással érintett adatok köre: vevők-szállítók neve, címe, megrendelés adatai

6. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatkezelő számítógépes rendszerén keresztül naplózni szükséges az egyes hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Adatkezelő munkavállalói ha a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik adatkezelő ügyvezetőjét, vagy a munkáltatói jogok gyakorlóját.

Adatvédelmi incidens adatkezelő vevői, szállítói, egyéb partnerei részéről is jelezhető adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán is.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, és hatásait,
 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó bármikor kérhet információt az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával a Felhasználó adatai az adatkezelő adatbázisából azonnal törlésre kerülnek.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő adatkezelése során megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult rá, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a fentieknek megfelelő tájékoztatását.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan, vagy helytelen személyes adatok helyesbítését és a hiányos, vagy valós adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu

Budapest, 2018.05.25.